UDRŽITELNÉ Brno potřebuje klimaticky šetrný územní plán. Připojte se se svou připomínkou ještě dnes.

Podpořte naše nová opatření, která reagují na upravený návrh územního plánu. Podání je možné jenom do 29. 6. 2021.

Na co nesmím zapomenout po vytvoření připomínky

Vygenerovanou připomínku vám pošleme na váš email.
Následně je třeba připomínku ještě podepsat.

Můžete:

  1. vygenerovanou připomínku podepsat na počítači nebo vytisknout, podepsat ručně a poslat sken na adresu pripravovanyUPmB@brno.cz.
  2. vygenerovanou připomínku vytisknout, podepsat a poslat na adresu Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, PSČ 601 67 Brno.
  3. vygenerovanou připomínku poslat datovou schránkou (ID datové schránky: a7kbrrn).
  4. odeslanou připomínku dojít do 5 dnů od podání podepsat na Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, PSČ 601 67 Brno.

Chci poslat vlastní připomínku/námitku

Formulář pro vytvoření vlastní připomínky/námitky najdete zde.
Připomínku/námitku můžete podat do 29.6.
Pro podání námitky musíte buď vlastnit nemovitost dotčenou územním plánem nebo se stát zástupcem*kyní veřejnosti. Ke zmocnění potřebujete min. 250 podpisů osob s trvalým bydlištěm v Brně.
Pro další informace volejte na bezplatnou telefonní linku MMB 800 300 444

Nenechám si ujít

Opakovaná veřejná projednání proběhnou v pondělí 21. a úterý 22. června 2021 od 15:00 hodin kombinovanou formou projednání. Prezenční forma proběhne v areálu Veletrhy Brno a.s., na adrese Výstaviště 405/1, 603 00 Brno-střed. Distanční podoba se uskuteční formou online přenosu. Odkazy na projednání budou dostupné na Portálu územního plánování města Brna : https://upmb.brno.cz/pripravovany-uzemni-plan/podstatne-upraveny-navrh/

Potřebuji poradit

Pálí vás v upraveném návrhu územního plánu ještě něco dalšího a potřebujete poradit? Napište nám do ekoporadny na ekoporadna@nesehnuti.cz a my se vám pokusíme co nejdříve odpovědět.

Jaká opatření navrhujeme?

Městem na kole

Progresivní města vědí, že je potřeba podporovat udržitelné formy městské dopravy, které neznečišťují ovzduší a neprodukují emise CO2. Podle nás by měl proto územní plán ve větší míře usnadňovat výstavbu cyklistické a pěší infrastruktury. Navrhujeme opatření, která podpoří budování bezpečných a pohodlných cyklostezek a zlepší dosažitelnost jednotlivých městských částí na kole. Také zajistí výstavbu zařízení pro bezpečné parkování kol v blízkosti klíčových nádraží a konečných tramvají.

Veřejný prostor

Kvalitní veřejné prostory nejsou pouze estetickým doplňkem měst, ale místem pro setkávání, sdílení a vzájemné poznávání. V současném Brně jsou však zhusta zabrány parkovacími místy. Aby bylo na ulicích více prostoru pro lidi i zeleň, navrhujeme opatření, která zajistí zřizování parkovacích míst prioritně mimo veřejná prostranství. Kde je to vhodné, minimální povinný počet parkovacích míst redukují, takže bude možné stavět bydlení i pro lidi, kteří ve městě nepotřebují tolik aut.

Ochrana zeleně

Zeleň ve městě poskytuje stín, místo k odpočinku a útočiště živočichům, zadržuje vláhu, ochlazuje a čistí vzduch. Upravený návrh územního plánu podle nás nestanovuje dostatečné zastoupení zeleně v různých typech ploch a ruší ochranu malých, ale významných ploch zeleně. Navrhujeme proto opatření, která zajistí ochranu a rozšiřování ploch zeleně a jejich propojování do sítí, podpoří budování zelených střech a fasád, ale ne na úkor vzrostlé zeleně v ploše a vytvoří prostor pro tzv. modro-zelenou infrastrukturu.

Jasný plán

Územní plán je závazný dokument, který ovlivní podobu města na desítky let dopředu. Současný návrh je ovšem koncipovaný tak, že nadužívá nejasných a nezávazných výrazů jako je „zpravidla“, „často“, „převážně“ či „obvykle“. Tyto výjimky povedou k tomu, že stavební úřady v Brně budou rozhodovat nepředvídatelně či ve stejných případech různě a hrozí, že nebudou vždy zohledňovat dopady svých rozhodnutí na životní prostředí. Pokud budou například u alejí napsané formulace “stromořadí mají být zachována” místo “stromořadí musejí být zachována”, tyto aleje částečně ztratí svou ochranu a snáze do nich bude moci zasáhnout výstavba.

Ujistěte se, že bude váš názor slyšet.
Napište prvnímu náměstkovi primátorky Petru Hladíkovi, radnímu pro územní plánování Filipu Chvátalovi a městskému architektovi Michalu Sedláčkovi, aby vytvořili územní plán, který chrání zeleň, podporuje udržitelnou dopravu a adekvátně reaguje na klimatickou krizi.

NESEHNUTÍ připomínkovalo návrh územního plánu už během prvního projednání na jaře 2020.

Ve spolupráci s experty a expertkami navrhlo NESEHNUTÍ soubor opatření na ochranu klimatu (text opatření – pdf). Do kampaně UdrŽITELNÉ se zapojilo přes 2000 lidí z řad odborné i široké veřejnosti. Z webu odešlo 1018 připomínek k územnímu plánu a 1046 podpisů pod otevřený dopis adresovaný prvnímu náměstkovi Petru Hladíkovi a radnímu pro územní plánování Filipu Chvátalovi.

I přes veškerou snahu a jednání se z kampaně Udržitelné Brno se do upraveného návrhu dostal jen jeden bod. Součástí ploch dopravní infrastruktury je nyní nově i využití pro pěší a cyklistickou dopravu.
Řada dalších témat se do upraveného návrhu promítla také. Vznikly například nové formulace zaměřené na ochranu zeleně na veřejných prostranstvích či na ochranu vnitrobloků, na podporu parkování v podzemí či v budovách místo na ulici. Rovněž se v návrhu objevily nové zmínky o cyklistické dopravě. Vše je ale definováno velmi vágně a nezávazně, takže tyto změny v praxi mohou mít jen malý nebo žádný dopad.

Udržitelné Brno podporují

Udržitelné Brno podporují

Cítíme zodpovědnost za dění kolem nás a usilujeme o změny vedoucí ke spravedlnosti a rovnosti. Chceme otevřenou a angažovanou společnost schopnou dialogu, založenou na respektu k přírodě, lidem a zvířatům. Aktivizujeme komunity a jednotlivce k jednání na základě ekologických a sociálních souvislostí. Přijímáme zodpovědnost jako nedílnou součást svobody.
Jsme NESEHNUTÍ.

Na tvorbě ochranných opatření s námi spolupracovali:
Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D., RNDr. Jiří Koželouh, Ing. Eliška Zimová, JUDr. Michal Závodský, Mgr. Vítězslav Dohnal, Ing. Zuzana Hudeková, Ph.D. a Mgr. Jozef Pecho.
Tímto jim velmi děkujeme!

Ilustrace: Anna Derfler

NESEHNUTÍ Brno, Křížová 15, Brno
email: brno@nesehnuti.cz
telefon: 543 245 342

Veřejný prostor je místem pro setkávání, sdílení a vzájemné poznávání.
Bezpečné a pohodlné cyklostezky umožní cyklodopravu využívat lidem všech věkových kategorií.
Stromy poskytují stín, místo k odpočinku a útočiště nejen nám, ale i dalším živočichům.
Malé plochy zeleně jsou důležitou součástí mozaiky svěžího města.
Zelené střechy a malé vodní prvky pomáhají ochlazovat město a zpomalují odtok vody. Díky tomu zvládne město lépe přívalové deště.

Protože Brno potřebuje klimaticky šetrný územní plán.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP aNorska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP aNorska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko aNorsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. 

 

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will – the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic.

Supported by a grant from the Foundation Open Society Institute in cooperation with the OSIFE of the Open Society Foundations.